Jste zde

Ohlášky

2. neděle adventní 2016

1) Připomínáme, že zítřejší katecheze už budou na faře, v 17:30 jako obvykle.

2) V úterý 6. prosince to bude 12 roků od úmrtí zakladatele misionářů identes Fernanda Riela a zveme vás na vzpomínkovou mši, která bude jako obvykle v 17:30 v Michli.

3) Rovněž v úterý 6. prosince v 9:15 na faře bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) A také v úterý 6. prosince v 16:00 hodin v Sue Ryder, bude mše svatá.

5) Ve středu 7. prosince ve 20:00 hodin v kostele v Krči bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

6) Ve čtvrtek 8. prosince bude slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.

7) Rovněž ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 jsme zváni do katedrály na vzpomínkovou mši 70. výročí biskupského svěcení kardinála Josefa Berana.

8) Předběžně ohlašujeme, že v pondělí 12. prosince v 18:00 hodin v kostele v Michli bude předvánoční charitativní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova, nazvaný Putování za betlémskou hvězdou.

1. neděle adventní 2016

1) Dnes od 9:00 do 15:00 hodin v sále proběhne adventní bazar, na který jste všichni srdečně zváni. Při té příležitosti se na vás obracíme s prosbou o pomoc s balením neprodaných věcí a s úklidem po ukončení bazaru.

2) Kvůli rekonstrukci je nutné vystěhovat věci ze sálu a obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc. Stěhovat se bude v následujících dnech příštího týdne:

  • v pondělí 28. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Tomáš Matuška (splněno nad plán ;-)

  • v úterý 29. listopadu od 17:30 hodin, koordinátorem bude Michal Švarc (ano - hlaste se)

  • ve středu 30. listopadu do 17:30 hodin, koordinátorem bude Petr Hobza (předběžně ne - v úterý by se to mělo dokončit)

  • v sobotu 3. prosince po rekolekci se stěhování dokončí

3) Podle farního listu budou katecheze od prosince na faře. Zítra tedy ještě mají být v sále, ale při stěhování věcí se dá čekat chaos. Proto zítřejší katecheze raději odvoláváme a od příštího týdne už budou na faře.

4) V úterý 29. listopadu v 9:15 faře bude setkání maminek s dětmi, Čtyřlístek.

5) Ve středu 30. listopadu bude svátek svatého Ondřeje, apoštola.

6) V sobotu 3. prosince v Krči budou ve farnosti adventní rekolekce, které povede karmelitán otec Pavel Pola. Začnou v 10:00 hodin a zakončeny budou mší svatou v 18:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

7) Příští neděli 4. prosince po dětské mši svaté nás navštíví svatý Mikuláš, aby se pozdravil s dětmi a přinesl jim dárek.

8) Sbírka příští neděli bude věnována na seminář.

9) Opakujeme ohlášku, že před každou nedělní mší v Michli, během adventu se budou hrát a zpívat staročeské roráty.

Slavnost Ježíše Krista, Krále 2016

1) Dnes, k příležitosti svaté Cecílie, v 15:00 hodin na faře bude setkání členů někdejšího pěveckého sboru farního kostela v Michli.

2) V pondělí 21. listopadu, tedy zítra, bude památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

3) V úterý 22. listopadu v den svaté Cecílie, patronky duchovní hudby, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

4) Ve čtvrtek 24. listopadu v den památky svatých Ondřeje Dung Laca, kněze a jeho druhů, mučedníků, v 18:45 na faře bude schůzka farní rady.

5) V sobotu 26. listopadu na Habrovce bude brigáda, která bude rozdělená do dvou fází:

  • v 9:00 hodin bude brigáda na Habrovce. Je nutné shrabat listí, vyčistit okapy, opravit světla v kostele a přenést těžké dřevěné stoly do sálu pro potřeby bazaru.

  • ve 13:00 hodin pak začne příprava adventního bazaru.

6) V neděli 27. listopadu bude 1. neděle adventní a od 9:00 do 15:00 hodin v sále bude probíhat adventní bazar. Po jeho ukončení bude nutné sbalit neprodané věci a uklidit. Věci k prodeji můžete nosit během týdne a nechávat je v kavárničce nebo v sakristiích. Také prosíme o zajištění občerstvení, jehož prodejem se také navyšuje tržba bazaru. Jinak všechny podrobnosti jsou v listopadovém čísle farního listu.

7) V týdnu od 28. listopadu do 4. prosince se musí stihnout vystěhovat všechny věci ze sálu, s kavárničky a ze všech místností kolem, protože objekt se předává firmě Starkon, která bude sál rekonstruovat. Práce bude hodně a prosíme všechny, kdo můžete, abyste přišli pomoct. Do příští neděle se připraví plán stěhování, abyste mohli přicházet, kdy budete moct: dopoledne, odpoledne nebo večer. Konec rekonstrukce se předpokládá v dubnu příštího roku, takže je také důležité, aby se s ní začne co nejdřív.

8) Připomínáme, že do 1. neděle adventní se mohou přihlašovat zájemci o přijetí svátosti biřmování. Příprava by začala zároveň s adventem.

9) Předběžně ohlašujeme, že v sobotu 3. prosince v Krči budou ve farnosti adventní rekolekce, které povede karmelitán otec Pavel Pola. Začnou v 10:00 hodin a zakončeny budou mší svatou v 18:00 hodin.

10) Ohlašujeme, že před každou nedělní mší v Michli, během adventu se budou hrát a zpívat staročeské roráty.

33. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 14. listopadu, tedy zítra, v 17:30 na Habrovce bude dětská mše svatá.

2) V pondělí 14. listopadu, v 18:30 na Habrovce bude farní biblická hodina.

3) V úterý 15. listopadu v den svatého Alberta Velikého, v 9:00 hodin na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi.

4) Rovněž v úterý 15. listopadu, v 9:30 bude úklid kostela v Krči, který tentokrát mají na starosti maminky za Sedmikrásku.

5) A ještě v úterý 15. listopadu v 18:00 hodin na Habrovce budou mít františkáni terciáři nešpory s následnou modlitbou svatého růžence.

6) Ve středu 16. listopadu, v 18:45 Na Paloučku, bude ekumenická biblická hodina.

7) Ve čtvrtek 17. listopadu bude státní svátek Dne boje za svobodu. Je to volný den a mše svatá bude v 8:00 hodin v Michli. Večerní mše odpadá.

8) Příští neděli 20. listopadu bude Slavnost Ježíše Krista, Krále.

9) Předběžně ohlašujeme, že v 1. neděli adventní 27. listopadu, proběhne adventní farní bazar. Chystat se bude už od soboty 26. listopadu, od 13:00 hodin a jinak všechny podrobnosti najdete v listopadovém Farním listu.

10) Připomínáme také, že do 1. neděle adventní se mohou přihlašovat zájemci o přijetí svátosti biřmování. Příprava by začala zároveň s adventem.

32. neděle v mezidobí 2016

1) V pondělí 7. listopadu v 16:00 na Habrovce bude Svatomartinský lampionový průvod.

2) V úterý 8. listopadu v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi, Sedmikrásek.

3) Ve středu 9. listopadu bude svátek Posvěcení Lateránské Baziliky.

4) Rovněž ve středu 9. listopadu ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude setkání přátel mužské spirituality.

5) Ve čtvrtek 10. listopadu bude památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve.

6) V sobotu 12. listopadu v Arcibiskupském paláci bude arcidiecézní setkání ministrantů. Zahájení bude v 9:00 hodin. Následovat bude program pro ministranty děti a mladé muže do 30 let. Setkání bude zakončeno mší svatou v 16:00 hodin v katedrále, kterou celebruje otec kardinál Dominik Duka.

7) Příští neděli je Den Bible a sbírka bude věnována na biblické dílo.

31. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 1. listopadu bude slavnost Všech svatých.

2) Rovněž v úterý 1. listopadu v 9:30 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

3) Také v úterý 1. listopadu v 16:00 hodin v Sue Ryder bude mše svatá

4) A ještě v úterý 1. listopadu v 17:30 na Habrovce bude bohoslužba slova Františkánů terciářů s nešporami a s následným bratrským setkáním.

5) Ve středu 2. listopadu bude vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá ve 12:00 hodin v Michli odpadá, protože bude pohřeb jednoho tragicky zemřelého mladého člověka.

6) Rovněž ve středu 2. listopadu ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.

7) Ve čtvrtek 3. listopadu bude památka svatého Martina de Porres, řeholníka a patrona Peru.

8) V pátek 3. listopadu bude památka svatého Karla Boromejského, biskupa.

9) V sobotu 4. listopadu bude památka svatých Zachariáše a Alžběty, rodičů Jana Křtitele.

10) Sbírka příští neděle bude věnována na charitu.

30. neděle v mezidobí 2016

1) V úterý 25. října bude slavnost Výročí Posvěcení farního kostela Narození Panny Marie v Michli.

2) Rovněž v úterý 25. října, v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) V pátek 28. října bude svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů.

4) Připomínáme, že příští neděli 30. října ve 3:00 hodiny, se čas vrátí zpět na 2:00 hodiny a noc tak bude o 1 hodinu delší.

5) Brzy začne dostavba a rekonstrukce farního sálu. Z dřívější ohlášek už víte, že část peněz sice máme, ale počítá se i se sbírkou ve farnosti a s půjčkou. I když peněz díky darům pomalu přibývá, tak ke sbírce malých částek (po nedělní mši) do sklemnic se asi budeme muset opakovaně vracet: Mimo jiné i proto, že vybrané peníze umenší půjčku. Pokud tedy můžete a chcete přispět, tak na vás před kostelem čekají děti se sklenicemi.

29. neděle v mezidobí 2016

1) Dnes od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce proběhne ohlašovaný "Dětský bazárek", na který jste všichni srdečně zváni. Po jeho skončení bude ještě potřeba roztřídit neprodané věci, takže pokud můžete pomůct, hlaste se u Jindřišky Kyselové 604 296 938.

2) V úterý 18. Října, v den svátku svatého Lukáše, evangelisty, v 9:00 na Habrovce bude setkání žen ze společenství Noemi a v 9:15 také na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

3) Ve středu 19. října v 18:30 na Habrovce bude ekumenická biblická hodina.

4) Tyto dny jsou u nás na návštěvě generální představený misionářů identes P. Luis Casasús a P. Alberto Giralda. Rádi bychom vás pozvali k setkání, a sice:

  • Ve středu 19. října zveme muže a ženy středního věku. Setkání bude v 19:00hodin na faře v Michli

  • Ve čtvrtek 20. října zveme vás, mladé a setkání bude také v 19:00 hodin na faře v Michli

  • V pátek 21. října, hned po večerní mši svaté, pak bude setkání s farností v kostele v Krči.

5) V sobotu 22. října bude památka svatého Jana Pavla II., papeže.

6) Sbírka příští neděle bude věnována na misie.

28. neděle v mezidobí 2016

1) Všichni jste srdečně zváni na dnešek, na 17:00 hodinu do sálu Habrovce, kde bude beseda s Michalem Kočišem, který se s P. Milošem účastnil Světových dnů mládeže v Krakově. Oba byli ve společné skupině, kterou tvořili mladí ze zemí, kde působí misionáři Identes.

2) V pondělí 10. října, tedy zítra, v 16:45 bude svátost smíření pro děti a v 17:30 pak bude dětská mše svatá.

3) V úterý 11. října v 9:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.

4) Ve středu 12. října ve 20:00 na Habrovce bude setkání mužů, příznivců mužské spirituality.

5) Příští neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek" všeho možného pro děti do patnácti let. Jako vždycky to budou oblečení, boty, hračky, hry, sportovní potřeby, kočárky, sedačky, apod. Příjem věcí bude v sobotu 15.10.2016 v sále od 16:00 do 19:00 nebo můžete věci nechávat během celého týdne na obvyklém místě v sále. Součástí bazárku bude prodej zavařenin a sušených bylinek paní Zelinkové. Prosím, aby se mi předem hlásily dobrovolnice na příjem věcí i nedělní třídění. Za pomoc velmi děkuji. Všichni jsou srdečně zváni!!! Jindřiška Kyselová 604 296 938.

6) Za necelý měsíc začne dostavba a rekonstrukce farního sálu. Rozpočet počítá, kromě peněz, které máme přislíbené z Arcibiskupství, i se sbírkou ve farnosti a s půjčkou. Na transparentní účet se zatím, díky velkým darům, podařila vybrat velmi povzbudivá částka a dneškem bychom vstoupili do samotné, „živé“ sbírky malých darů do sklenic. Za tuto sbírku se u vás přimlouvám, protože čím více vybereme, tím menší bude půjčka. Pokud chcete přispět, tak na vás čekají děvčata se sklenicemi a snad pro vás mají i malý dárek.

27. neděle v mezidobí 2016

1) Tuto neděli 2. října v 19:00 hodin na Habrovce bude pro zájemce komentovaná prohlídka s architektem přestavby arch. Hromkem. Na místě se dozvíme podrobnosti o stavbě, a lze si promluvit i o tom, co ještě by bylo třeba v interiéru doplnit.

2) V úterý 4. října bude památka svatého Františka z Assisi. Pro nás je to ovšem slavnost, protože kostel v Krči je svatému Františkovi zasvěcen. Mše svatá bude v 18:00 v Krči a mše v Michli se ruší. Po skončení mše bude v sále a na zahradě oslava, takže vás všechny prosíme, abyste jako vždycky přinesli k oslavě nějaké občerstvení k jídlu. Farnost zajistí víno a nealko.

3) Rovněž v úterý 4. října, v 09:15 na Habrovce bude setkání maminek s dětmi Čtyřlístek.

4) A také v úterý 4. října v 16:00 v Domově Sue Ryder bude mše svatá.

5) Ve středu 5. října, v den památky svaté Faustýny Kowalské, ve 20:00 na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu bude v 19:30.

6) V pátek 7. října bude památka Panny Marie Růžencové.

7) V sobotu 8.října se uskuteční poutní zájezd do Panenského Týnce, Citolib, Rakovníka a Vroutku. Autobus je již zaplněn a přihlášené informujeme, že sraz je v 7:15 na parkovišti u Městského úřadu Prahy 4. Odjezd je v 7:30 a návrat v 19:00. Cena je 250,-- Kč.

8) Příští neděli 9. října v 17:00 hodin na Habrovce, bude beseda s Michalem Kočišem, který se společně s P. Milošem v červenci účastnili Světových dnů mládeže v Krakově. Společnou skupinu tvořili mladí z míst, kde působí misionáři Identes. Jste srdečně zváni.

9) Předběžně ohlašujeme, že v neděli 16. října od 10:30 do 14:00 hodin na Habrovce se uskuteční dvacátý "Dětský bazárek". Konkrétní instrukce budou včas ohlášeny. Jindřiška Kyselová 604 296 938.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer